Šta radimo

Obuka

Organizacije treninga i obuka organa lokalne samouprave (po potrebi i državnih organa i organa autonomne pokrajine), civilnog sektora i zainteresovane javnosti u oblasti sprovođenja propisa i bolje primene zakona iz ovih oblasti.

Želimo da koristimo pravo kao oruđe koje će povezati organe lokalne samouprave, civilnog sektora i zainteresovane javnosti i podstaći ih da zajedno rade na polju zaštite životne sredine, a sve u korist lokalne zajednice, kako bi se pružio adekvatan uvid u najjednostavniji način rešavanja izazova i problema vezanih za životnu sredinu, održivi razvoj i iskorišćavanje obnovljivih izvora energije.

 

Podizanje svesti

Izrada informatora, brošura i drugih user friendly materijala, koji potpomažu boljem razumevanju primene propisa, prakse i međunarodnih konvencija, direktiva i druge regulative – približavanje i bolje razumevanje regulatornog okvira, primera dobre (pre svega EU) prakse.

Pronalaženje načina za doslednu primenu postojećih i predlaganje uvođenja novih instrumenata u oblasti sprovođenja i zaštite životne sredine, te omogućavanje sticanja znanja i veština koje se mogu primeniti u oblasti zaštite životne sredine.

 

Usaglašavanje propisa

Rad na usaglašavanju i implementaciji međunarodnih (pre svega EU direktiva) propisa sa/u domaće zakonodavstvo – imajuću u vidu usporeni proces harmonizacije propisa sa zakonodavstvom Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine, kao i neadekvatnu implementaciju postojećih propisa, pre svega na lokalnom nivou,

prepoznata je potreba da se dodatna pažnja posveti jačanju kapaciteta zaposlenih u lokalnoj samoupravi, civilnog sektora I zainteresovane javnosti i njihovo upoznavanje sa evropskim tekovinama iz ove oblasti, kako bi na efikasniji način rešavali probleme, pre svega u smislu zahteva koje pred Republiku Srbiju postavlja pregovarački proces za poglavlje 27.

 

Stručna pomoć

Stručna pomoć pri ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu – Pružamo podršku u postupcima koji za osnov imaju ugrožavanje i narušavanje prava na zdravu životnu sredinu u najširem smislu.

Pravo i pravne instrumente doživaljavamo kao mogućnost i sredstvo zaštite životne sredine, kroz iscrpna istraživanja i analizu pozitivnih domaćih i međunarodnih propisa i uporedne pravne prakse.