Ljudi

Jovan Rajić

Predsednik Upravnog odbora

jovan_rajic

Jovan je advokat sa sedam godina profesionalnog iskustva. Radio je u vodećim advokatskim kancelarijama u Srbiji, u odeljenjima za nepokretnosti, energetiku i životnu sredinu, gde je zastupao kako domaće klijente, tako i međunarodne korporacije. Radio je na nekim od prvih projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije u Srbiji i Crnoj Gori, pre nego što je 2014. godine osnovao sopstvenu kancelariju.

Jovan je ekspert za pravo energetike i životne sredine, sa posebnim fokusom na pravo EU. Takođe je učestvovao na nekoliko projekata koji se odnose na usklađivanje domaćih propisa sa EU direktivama.

Autor je mnogih tekstova na temu domaćeg i evropskog prava energetike. Jovan je osnivač Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i jedan od osnivača Udruženja za pravo energetike Srbije.

Govori engleski jezik. Član je Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije od 2014. godine.

Mirko Popović

Programski direktor

mirko_popovic

Mirko je iskusni projektni menadžer, aktivista i savetnik za javne politike.

Već petnaest godina radi u civilnom sektoru, tokom kojih je sarađivao sa javnim institucijama i međunarodnim organizacijama,  gde je stekao iskustvo u menadžmentu i držanju treninga i obuka. Kao aktivista i istraživač posvećen je demokratizaciji i promociji učešća građana u procesu donošenju odluka.   

Zainteresovan je za primenu Arhuske konvencije, procenu uticaja na životnu sredinu, javne politike u oblasti životne sredine, klimatskih promena i energetike, usvajanje i primenu evropskih standarda u oblasti životne sredine u Srbiji.

Objavio je više publikacija u oblasti zaštite životne sredine i energetske politike i dobrog upravljanja.

Atila Mraznica

Glavni parničar

atila_mraznica

Atila poseduje iskustvo u zastupanju klijenata u upravnim postupcima i parničnim, krivičnim i prekršajnim postupcima. Takođe poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti privrednog prava.

Dve godine je radio u parničnom odeljenju jedne od vodećih regionalnh advokatskih kancelarija, pre nego što je pokrenuo sopstvenu praksu. Zastupao je domaće i inostrane energetske kompanije u sudskim postupcima pred domaćim sudovima i organima, kao i u Republici Srpskoj.

Atila je član Advokatske komore Beograda od 2012. godine. Govori srpski, mađarski i engleski.

Srđan Dugonjić

Pravni savetnik

srdjan_dugonjic

Srđan poseduje višegodišnje iskustvo u zastupanju fizičkih i pravnih lica u parničnim, privrednim, krivičnim, prekršajnim, stečajnim, upravnim i drugim postupcima pred domaćim sudovima i organima. Poseduje višegodišnje iskustvo i u oblasti ugovornog prava.

Član je Advokatske komore Beograda od maja meseca 2013. godine.

Oblasti rada su mu zastupanje pred sudovima i upravnim organima, ugovorno pravo, radno pravo i poresko pravo.

Marko Pavlović

Pravni savetnik

marko_pavlovic

Marko je jedan od suosnivača RERI-a. Stručnjak je za rešavanje sporova i „zelenu“ gradnju i održivi razvoj. Osim ovoga, Marko se interesuje i za pitanja vezana za klimatske promene, kako sa praktične, tako i sa naučne strane.

Marko je diplomirao 2016. godine na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, a ima iskustvo rada u javnim institucijama.

Tečno govori engleski jezik i služi se španskim.

Hristina Vojvodić

Pravni savetnik

hristina_vojvodic

Hristina je pravni savetnik u oblasti energetike i zaštite životne sredine. Posebno je zainteresovana za pravo zaštite životne sredine Evropske Unije, sa fokusom na zaštitu vazduha. 

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016. godine među najboljim studentima u generaciji. Nakon toga je nastavila profesionalno usavršavanje u jednoj od vodećih korporativnih kancelarija u zemlji. 

Trenutno pohađa doktorske akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a autor je više naučnih radova u oblasti prava životne sredine i poslovnog prava.  Govori srpski, engleski i francuski jezik.

Nikola Gagić

Pravni savetnik

nikola_gagic

Nikola je pravni savetnik u RERI-ju od 2019. godine. 

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao jedan od boljih studenata u generaciji. 

Uspešno je završio pravno-međunarodni kurs ,,Azil i Evropska konvencija o ljudskim pravima“, organizovan od strane ,,HELP“ programa Saveta Evrope (Human Rights Education for Legal Professionals). Pored interesovanja za oblast ljudskih prava, Nikola je još na fakultetu pokazivao interesovanje za pravo zaštite životne sredine. 

Trenutno pohađa master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa posebnim osvrtom na upravno pravo i primenu zakona u vezi sa zaštitom životne sredine u Republici Srbiji. 

Govori srpski i engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom.  

Ljubica Vukčević

Pravni savetnik

ljubica_vukcevic

Ljubica je advokat sa višegodišnjim profesionalnim iskustvom u parničnoj materiji i iskustvom u zastupanju domaćih i inostranih klijenata u oblasti privrednog prava.

Ljubica poseduje i iskustvo u oblasti međunarodnog prava, kao saradnik pri Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju u Holandiji.

Tečno govori engleski jezik.

Tamara Bosić

Koordinatorka projekata

tamara_bosic

Tamara je diplomirala na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, smer zaštita životne sredine, a master studije završila na Šumarskom fakultetu, Beogradskog univerziteta na modulu ekološki inženjering.

Nakon završenih studija imala je priliku da radi u javnim institucijama, sa posebnim osvrtom na institucionalnu zaštitu prirode, kroz izradu studija zaštite i terenska istraživanja.

U RERI-ju radi na obavljanju logističkih i administrativnih poslova na projektima, analizom propisa i dokumenata javnih politika i pripremom medijskih saopštenja i objava na društvenim kanalima organizacije.

Govori srpski i engleski jezik i služi se španskim i nemačkim.

Marija Mraznica

Menadžer za komunikacije

Marija je samostalni dizajner sa desetogodišnjim iskustvom u raznim oblastima dizajna i organizaciji procesa rada. Kombinujući znanja iz oblasti grafičkog, web i ux dizajna sa marketingom putem društvenih mreža, stvara prepoznatljiv identitet RERI-a.

Diplomirala je 2008. godine na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu na odseku za Dizajn enterijera.

Marija govori mađarski i engleski jezik.Upravni odbor

 • Jovan Rajić, advokat, Predsednik Upravnog odbora
 • Mirko Popović, programski direktor i predsednik skupštine RERI-ja
 • Atila Mraznica, advokat, glavni parničar RERI-ja
 • Sofija Mandić, pravni ekspert i aktivista za ljudska prava
 • Stevan Petrović, aktivista životne sredine
 • Marko Pavlović, pravni ekspert
 • Rodoljub Šabić, advokat

Članovi skupštine

 • Jovan Rajić, advokat, Predsednik Upravnog odbora
 • Mirko Popović, programski direktor i predsednik skupštine RERI-ja
 • Marko Pavlović, pravni ekspert
 • Atila Mraznica, advokat, glavni parničar RERI-ja
 • Marija Mraznica, dizajner, menadžer za komunikacije RERI-ja
 • Nikola Gagić, pravni savetnik
 • Stevan Petrović, aktivista životne sredine
 • Nikola Stanojević
 • Hristina Vojvodić, pravni ekspert
 • Tamara Bosić, koordinatorka projekata RERI