Ko smo mi

Šta je RERI

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (Renewables and Environmental Regulatory Institute) – „RERI“ je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

RERI koristi moć prava i pravnih argumenata u zaštiti životne sredine i promoviše pravo na pristup pravdi u pitanjima zaštite životne sredine kao temeljeno ljudsko pravo.

RERI okuplja advokate, pravnike, aktiviste i stručnjake u oblasti zaštite životne sredine koji veruju da su vladavina prava i odgovorna javna vlast neophodni preduslovi za zaštitu i očuvanje životne sredine.

Vizija

Društvo u kome je vladavina prava temelj svih javnih politika, koje se odgovorno odnosi prema životnoj sredini i prirodnim resursima, u kome je zaštita i očuvanje životne sredine prepoznato kao javni interes, a pravo na pristup informacijama od javnog značaja, učešće u procesu donošenja odluka i pristup pravdi omogućeni svima u skladu sa zakonom i priznatim međunarodnim konvencijama i ugovorima.

Misija

RERI je posvećen:

 • unapređenju pristupa pravdi u oblasti zaštite životne sredine,
 • ostvarenju prava na dobru upravu,
 • primeni međunarodnih i evropskih standarda i vrednosti zaštite životne sredine i
 • poštovanju ljudskih i građanskih prava.

RERI nastoji da utiče na javne vlasti da se ponašaju transparentno i odgovorno i u skladu sa načelima održivog razvoja.

Pored gore navedenog, RERI doprinosi i:

 • stvaranju preduslova za dekarbonizaciju kao sveobuhvatnu transformaciju društva, zasnovanu na niskoj emisiji ugljen-dioksida,
 • pravednoj tranziciji,
 • odgovornom i održivom korišćenju obnovljivih izvora energije,
 • poštovanju prava lokalnih zajednica na razvoj i upravljanje sopstvenim resursima,
 • decentralizaciji upravljanja energijom i
 • jačanju otpornosti na klimatske promene.

RERI, u skladu sa zakonom, pruža podršku i obezbeđuje pravnu zaštitu pojedincima, grupama i pravnim licima čije je pravo na zdravu i očuvanu životnu sredinu neposredno ugroženo.

RERI razvija saradnju i partnerstvo sa pojedincima i udruženjima koja se zalažu za vladavinu prava, zaštitu životne sredine i održivo upravljanje lokalnim zajednicama.

Načela i vrednosti

U svom radu RERI se pridržava sledećih načela:

 • zaštite i očuvanja životne sredine i prirodnih resursa;
 • transparentnog i odgovornog ponašanja javnih vlasti;
 • pristupa pravdi i prava na pravnu zaštitu kao osnovnog ljudskog prava;
 • prava na razvoj i upravljanje prirodnim resursima kao neotuđivog prava lokalnih zajednica;
 • društveno odgovornog poslovanja i zaštite životne sredine kao obaveze svih aktera u društvu.

RERI promoviše sledeće vrednosti:

 • Stručnost – pred sebe postavljamo najviše standarde kvaliteta i svoj rad zasnivamo na istraživanju, nauci, profesionalnom i stručnom pristupu svakom zadatku.
 • Održivost – delujemo, planiramo i postavljamo smernice za budućnost i dobrobit naše organizacije, partnera, zajednice i planete.
 • Briga – naši partneri i korisnici usluga zavređuju našu potpunu posvećenost i pažnju. Delujemo proaktivno, inovativno i fleksibilno, čime neprestano širimo krug korisnika, partnera i prijatelja.
 • Pouzdanost – kontinuirano unapređujemo standarde kvaliteta i ličnim pristupom svojim aktivnostima, kao i izborom pouzdanih partnera, dolazimo do delotvornih i pouzdanih rešenja u korist javnog interesa.
 • Odgovornost – u svakodnevnom delovanju ponašamo se savesno i odgovorno. Proaktivnim pristupom zadacima, nastojimo da unapredimo rezultate sopstvenog delovanja i stavimo ih u službu javnog interesa.