događaji

Environmental Law is in the Air

Environmental Law is in the air

RERI organizuje regionalnu konferenciju posvećenu efikasnoj pravnoj zaštiti i praksi u ekološkim, energetskim i klimatskim politikama zemalja Zapadnog Balkana. Pod nazivom “Environmental Law Is In the Air” konferencija na agendu postavlja ključne procese i pravne mehanizme zaštite životne sredine predviđene domaćim propisima, međunarodnim ugovorima, kao i zakonodavnim okvirom Evropske Unije, uključujući domete pravne prakse.

Da li su i u kojoj meri obavezujući mehanizmi procene uticaja na životnu sredinu, efikasnog inspekcijskog nadzora, pravnog položaja OCD pred sudskim i upravnim organima primenjeni u regionalnoj institucionalnoj i pravosudnoj praksi?

Šta su ključni nedostaci i koliki je domet sudske zaštite prava na zdravu životnu sredinu? Da li sistem prepoznaje i adekvatno kažnjava prestupe i zločine prema životnoj sredini, čiji efekti neposredno ugrožavaju zdravlje i živote ljudi?

Konferencija će omogućiti razmenu iskustava između pravnih stručnjaka, organizacija civilnog društva i donosilaca odluka u okviru procesa primene Zelene agende za Zapadni Balkan i pristupanja EU. Radni jezik konferencije je engleski.

Agendu možete preuzeti ovde.

Podelite: